Melvin Rowlands, Llangefni

John O Williams a’i Fab, Biwmares

Yr Angladd

Dewis y math o Angladd

Gall fod yn arbennig o anodd trefnu angladd, pan fydd aelod o’r teulu neu rhywun annwyl yn marw. Rydym yma i’ch helpu, eich cynorthwyo a’ch cynghori i roi teyrnged unigryw i’w bywyd.

Mae llawer o elfennau i’w hystyried wrth drefnu’r angladd. Byddwn yn gofalu am yr holl fanylion. Byddwn yn gwrando’n ofalus ar eich gofynion, yn eich helpu i wneud penderfyniadau pwysig ac anodd, yn cysylltu â thrydydd partïon, ac yn gyfrifol am sicrhau bod popeth yn rhedeg mor esmwyth â phosibl ar y diwrnod.

 

Atebion i’ch Cwestiynau

Mae colli rhywun annwyl yn rhywbeth rydyn ni i gyd yn ei wynebu yn ein bywydau. Mae’n gyfnod anodd a’r peth olaf sydd ei angen arnoch yw’r baich o drefnu’r angladd. Dyna pam yn Cyfarwyddwr Angladdau Melvin Rowlands; rydym yn cynnig gwasanaeth sy’n darparu pob agwedd ar ofal a threfniadau angladd gan ddechrau o’r eiliad y byddwch yn cysylltu â ni

 

Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, element.adsfadsasdfasdfa

Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

Dewis y math o angladd

Mae’r penderfyniad cyntaf ar gyfer unrhyw wasanaeth angladd yn ymwneud â chael claddedigaeth neu amlosgiad. Bydd angen i chi hefyd benderfynu lle bydd y gwasanaeth. Gall fod mewn eglwys neu addoldy, mewn amlosgfa, ar lan y bedd neu rywle arall. Gydag amlosgiad, mae modd cael gwasanaeth mewn eglwys ynghyd â gwasanaeth byrrach yng nghapel yr amlosgfa.

Efallai y bydd y dewis o gladdedigaeth neu amlosgiad eisoes wedi’i wneud gan yr ymadawedig; efallai bod hyn wedi’i wneud drwy drafod ag aelodau’r teulu neu wedi’i ddatgan yn eu hewyllys.

Mae llawer o elfennau i’w hystyried wrth drefnu’r angladd. Byddwn yn gofalu am yr holl fanylion. Byddwn yn gwrando’n ofalus ar eich gofynion, yn eich helpu i wneud penderfyniadau pwysig ac anodd, yn cysylltu â thrydydd partïon, ac yn gyfrifol am sicrhau bod popeth yn rhedeg mor esmwyth â phosibl ar y diwrnod.

Byddwn yn eich arwain trwy’r opsiynau pan fydd yn rhaid i chi wneud penderfyniadau am:

Y gwasanaeth angladd

Mae’r gwasanaeth angladd yn ffordd o ffarwelio â rhywun sydd wedi marw. Rydyn ni yma i’ch tywys chi drwy’r penderfyniadau sydd angen i chi eu gwneud i sicrhau eich bod chi’n gallu trefnu’r angladd rydych chi ei eisiau ar gyfer eich anwylyd.

Dewis rhwng amlosgi neu gladdu

TMae’r dewis cyntaf y mae pobl yn ei wneud fel arfer yn ymwneud â’r math o wasanaeth angladd. P’un a ydych yn dewis claddedigaeth neu amlosgiad, byddwn yno i wneud yr holl drefniadau ar eich rhan.

Rhai pethau i’w hystyried am gladdu:

 • Efallai fod gennych fedd teulu neu lain yn barod. Gallwn drefnu eu hailagor a symud y garreg fedd cyn y gladdedigaeth.
 • Mewn rhai ardaloedd, gall mannau claddu fod yn gyfyngedig neu’n ddrud iawn.
 • Efallai y byddwch am gadw lleiniau neu lain fawr os ydych chi neu’ch teulu am gael eich claddu gerllaw.
 • Mae claddedigaethau coetir bellach ar gael mewn llawer o ardaloedd yn y wlad.
 • Gallwch gynnal y gwasanaeth angladd mewn eglwys leol neu mewn capel â mynwent.
 • Ar ôl y gladdedigaeth bydd angen i chi ystyried a ydych am gael carreg fedd, neu arysgrif newydd ar garreg fedd bresennol.

Ar gyfer pob claddedigaeth mae yna ffioedd a allai gynnwys y canlynol:

 • Cost prynu bedd newydd.
 • Agor neu ail-agor bedd presennol.
 • Symud ac ailosod unrhyw gerrig coffa, cerrig beddi presennol, ac ati.
 • Hawl claddu unigryw.

Gallwn hefyd roi cyngor i chi ar ddewis cofeb ac unrhyw reoliadau lleol y dylech wybod amdanynt.

Rhai pethau i’w hystyried am amlosgiad:

 • Gall gostio llai na chladdedigaeth
 • Gellir cynnal y gwasanaeth angladd yn yr amlosgfa. Bydd gan y rhan fwyaf ystafell wasanaethu neu gyfleusterau priodol eraill.
 • Gall y gwasanaeth hefyd ddigwydd mewn eglwys neu leoliad arall cyn mynd i’r amlosgfa.
 • Bydd terfyn amser llym ar gyfer hyd y gwasanaeth. Bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar yr amlosgfa.
 • Bydd angen i chi benderfynu ar fan gorffwys terfynol y lludw. Gallwch gadw’r lludw mewn wrn, eu gwasgaru neu eu claddu.
 • Gallwn eich cynghori os oes unrhyw gyfyngiadau yn eich amlosgfa ddewisol o ran dewis gwisg yr ymadawedig, neu osod unrhyw eiddo yn yr arch.

Darparu gwybodaeth am yr ymadawedig

Er mwyn gwneud trefniadau’r angladd bydd angen i ni gael:

 • Enw llawn yr un a fu farw.
 • Eu cyfeiriad llawn.
 • Eu dyddiad geni.
 • Manylion ble a phryd y buont farw.
 • Cadarnhad a oedd rheolydd calon wedi’i osod ar y person a fu farw.
 • Rhaid symud y rheolyddion calon cyn yr amlosgiad.
Dewis Arch neu Wrn

Rydym yn cynnig amrywiaeth o eirch ac yrnau. Dewiswch o’r eirch pren traddodiadol i eirch gwiail neu gardbord, sy’n fwy anarferol. Gall eirch hefyd gynnwys paentiadau a dyluniadau unigryw i’ch helpu i bersonoli’r seremoni angladd ymhellach.
 

Mae ein staff gwybodus bob amser yn hapus i eistedd i lawr gyda chi, mynd trwy’r catalog perthnasol a’ch helpu i ddewis yr arch neu’r wrn perffaith a gawn gan y darparwyr gorau, mwyaf profiadol a mwyaf dibynadwy yn unig.

Yn ogystal, mae pobl weithiau’n hoffi rhoi eitemau neu gofroddion yn yr arch gyda’u hanwyliaid fel llythyrau, lluniau, neu rywbeth sy’n adlewyrchu hoff ddifyrrwch yr un a fu’n agos atoch, fel llyfr, crys chwaraeon, esgidiau dawnsio ac ati. Byddwn yn eich cynghori ar hyn.

Cerddoriaeth ac emynau

Gallwn roi cyngor ar bob agwedd ar gerddoriaeth y gwasanaeth angladd a gwneud y trefniadau angenrheidiol.

Yn ystod eu hoes, mae llawer o bobl yn dweud bod ganddynt gân yr hoffent ei chael yn eu hangladd, a gall y dewis o gerddoriaeth sy’n cael ei chlywed mewn angladd ychwanegu cyffyrddiad personol at y gwasanaeth.

Mae’n dod yn fwyfwy poblogaidd i gerddoriaeth wedi’i recordio gael ei chwarae mewn angladd yn lle emynau mwy traddodiadol a cherddoriaeth organ, neu’n ychwanegol at y rhain.

Mae’n dod yn fwyfwy poblogaidd i gerddoriaeth wedi’i recordio gael ei chwarae mewn angladd yn lle emynau mwy traddodiadol a cherddoriaeth organ, neu’n ychwanegol at y rhain.

Sylwer, os yw eich gwasanaeth angladd yn cael ei gynnal mewn eglwys, efallai mai dim ond cerddoriaeth ac emynau traddodiadol y bydd rhai gweinidogion yn eu caniatáu. Mae gan y rhan fwyaf o amlosgfeydd gasgliadau mawr o bob math o gerddoriaeth a bydd y rhan fwyaf yn eich gadael i chi roi eich cerddoriaeth eich hun ar gryno ddisg.

Mae’n well rhoi gwybod i ni beth yw eich dewis o gerddoriaeth.

Cerddi, Darlleniadau ac Areithiau Angladdol

Efallai y bydd ffrind neu berthynas yn dymuno dweud ychydig eiriau yn ystod gwasanaeth am yr un a fu farw. Araith angladdol yw’r enw am hyn.

Gallwch chi baratoi’r araith eich hun neu efallai y byddai’n well gennych chi hoff gerdd neu ddarlleniad arall.

Mae ysgrifennu a rhoi araith angladdol yn ffordd o ffarwelio â rhywun sydd wedi marw.

Cludiant i’r angladd
Mae amrywiaeth o opsiynau cludiant angladd ar gael. Y cerbyd a ddewisir fel arfer yw’r hers modur, ac yna nifer o limwsinau o’ch dewis i gludo ffrindiau agos a theulu’r ymadawedig i’r seremoni ac oddi yno.

Fodd bynnag, mae mathau eraill o gludiant angladd ar gael gan gynnwys:

   • Hers traddodiadol wedi’i dynnu â cheffyl
   • Hers beic modur
   • Hers 4×4

Byddwn wrth gwrs yn cynghori ar argaeledd, ymarferoldeb a chostau amrywiaeth o opsiynau cludiant angladd sydd ar gael.

Gall dewis rhywbeth mwy anarferol helpu i wneud angladd yn deyrnged addas i’ch anwylyd ac nid yw’r rhestr uchod yn hollgynhwysfawr o’r amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael.

 

Trafodwch eich meddyliau a’ch syniadau gyda ni a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu.

Taith y Cortege

Gelwir yr hers a’r cerbydau dilynol yn ‘gortege’. Wrth gwrs, byddwn yn trafod yn helaeth i ble bydd y cortege yn teithio iddo ac oddi yno, ac a hoffech i’r cortege ddilyn llwybr penodol.

Fel taith olaf yr ymadawedig, efallai y byddwch am i’r cortege deithio llwybr arbennig i’r seremoni er mwyn pasio man pwysig i’r ymadawedig (fel man gwaith neu hamdden).

Cludwyr yr Arch

Bydd angen i chi benderfynu pwy fydd yn cario’r arch yn ystod gwasanaeth yr angladd.

Os dymunwch, gall hwn fod yn ffrindiau neu’n berthnasau i’r ymadawedig, neu wrth gwrs byddwn yn gallu darparu cludwyr i gario arch yr un agos atoch.

Gall y dasg o gario’r arch ymddangos yn frawychus i’r rhai sydd heb wneud hynny o’r blaen. Fodd bynnag, byddwn yn rhoi cyngor a chyfeiriad ar beth i’w wneud wrth berfformio’r swydd bwysig hon, er mwyn rhoi sicrwydd a hyder i bopeth fynd mor esmwyth â phosibl.

Blodau Angladd a Rhoddion Elusennol

Blodau Angladd

Cysylltir blodau ag angladdau fel ffordd o dalu teyrnged i’r ymadawedig a mynegi cydymdeimlad i ffrindiau a theulu’r ymadawedig.

Mae yna amrywiaeth eang o wahanol drefniadau blodau angladd a gallwch ddewis mathau penodol o flodau neu liwiau, efallai yn unol â dewis yr ymadawedig os yw hynny’n hysbys i chi. Yma rydym yn dangos i chi ddetholiad bach yn unig o’r gwahanol fathau o drefniadau sydd ar gael, o ddyluniadau pwrpasol, tuswau ar arch a thuswau cydymdeimlad, i dorchau, tuswau, teyrngedau siâp ac arbenigol. Wedi’u creu gan ein gwerthwr blodau a argymhellir, Cliciwch Yma i weld eu gwefan.

Gallwn eich helpu gydag archebu blodau angladd a gallwn hefyd gofnodi neu gasglu’r negeseuon cerdyn i chi.

Efallai y bydd llawer o alarwyr sy’n mynychu’r angladd hefyd yn dod â blodau gyda nhw i’r gwasanaeth, ond mewn rhai achosion gall teuluoedd nodi eu bod am gyfyngu ar deyrngedau blodau i’r teulu agosaf yn unig. Os bydd galarwyr yn dod â theyrngedau blodau i’r seremoni, efallai yr hoffech chi ystyried beth hoffech chi ei wneud gyda’r blodau wedyn, oherwydd efallai y bydd hi’n bosibl eu rhoi i ysbyty lleol, hosbis neu gartref nyrsio er mwyn i’r preswylwyr eu mwynhau – rydyn ni wrth gwrs yn cynorthwyo mewn unrhyw ffordd y gallwn ac yn cynghori yn unol â hynny.

Rhoddion elusennol

Mae’n well gan lawer o bobl roddion elusennol yn lle blodau.

Mae’n debygol y bydd gennych elusen neu achos da mewn cof, yr hoffech iddynt gael budd o’r arian a roddwyd yn yr angladd. Fel arfer bydd pobl yn dewis elusen sy’n ymwneud â’r ymadawedig, er enghraifft, hosbis leol y buont yn aros ynddi, neu elusen sy’n gysylltiedig â’u hachos o farwolaeth fel elusen canser, y galon neu’r arennau.

Os ydych yn ansicr ynghylch pwy i’w ddewis, gallwch roi arian i fwy nag un elusen. Byddwn yn gallu cynnig rhywfaint o gyngor.

Ein dewis o flodau

Mae teyrnged flodau’n rhan bwysig o broses yr angladd a gallwn gynnig amrywiaeth eang o flodau ffres hardd, lleol.

Boed yn dusw, yn dorch draddodiadol, yn llythrennau neu’n rhywbeth mwy pwrpasol, rydym yn hapus i eistedd i lawr gyda chi a thrafod eich anghenion penodol, a darparu’r blodau sydd eu hangen arnoch ar gyfer y deyrnged berffaith i’ch anwylyd.

Taflenni Trefn Gwasanaeth

Efallai y byddwch eisiau cynhyrchu llyfrynnau neu daflenni sy’n rhoi manylion trefn y gwasanaeth. Gall y taflenni Trefn Gwasanaeth hefyd gynnwys ychydig eiriau am yr ymadawedig a llun ohonynt neu ddelwedd o rywbeth o bwys iddynt.

Gallwn eich cynorthwyo gyda hyn. Gallwn argraffu taflenni trefn gwasanaeth personol ar eich rhan a gallwn roi cyngor ar osodiad a dyluniad.

Mae llawer o bobl hefyd yn hoffi cadw’r taflenni gwasanaeth ar ôl yr angladd i gofio, neu eu hanfon at y rhai nad oeddent yn gallu bod yn bresennol.

Gadewch i Ni Roi Help Llaw

Pan fyddwch angen i'ch anwylyd gael yr urddas a'r parch mwyaf, rydym yn deall ac yn gofalu.

Ffoniwch Ni

Llangefni: 01248 723111
Biwmares: 01248 810642
Symudol: 07778 548000

Dewch i’n Gweld

Minafon (Cerrig Coffa) Stryd yr Eglwys, Llangefni,  LL77 7DU

Minfon (Capel Gorffwys) Ffordd Glanhwfa Llangefni, LL77 7FE

29 Stryd Y Castell, Biwmares, LL58 8AP

E-bostiwch Ni